Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce prywatności Zamknij okno
PL EN IT
+48 41 36 76 571

Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice"

20130823_wsparcie_dla_inwestycji_zachety_inwestycyjne_sse

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice"

Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) jest to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. SSE to miejsce podlegające specjalnemu, ulgowemu traktowaniu podatkowemu, gdzie przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą na specjalnie przygotowanym terenie i prowadzić ją nie płacąc podatku dochodowego.  

 

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w SSE, może otrzymać następujące przywileje:   

 • zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT)
 • działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie
 • bezpłatna pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją
 • zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin)

 

Zwolnienia z podatku dochodowego przyznawane w SSE stanowią tzw. regionalną pomoc publiczną, która służy przyspieszeniu rozwoju najsłabiej rozwiniętych regionów UE poprzez wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami.   

Zezwolenie na działalność w SSE   

Administracyjno-prawną podstawą korzystania z pomocy publicznej w SSE jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie, które wydaje zarząd SSE.   

Nie każdy rodzaj działalności może korzystać ze zwolnienia podatkowego w specjalnej strefie ekonomicznej. Prawo do korzystania ze zwolnień podatkowych z tytułu nowej inwestycji w SSE przysługuje przedsiębiorcy, pod warunkiem że przedsiębiorca:   

 1. Nie przeniesie, w jakiejkolwiek formie, własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przez okres 3 lat.
 2. Będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przez okres nie krótszy niż 3 lata.
 3. W przypadku zaś korzystania z pomocy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, pod warunkiem że przedsiębiorca utrzyma nowo utworzone miejsca pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia ich utworzenia (3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorców).  


Dopuszczalna wysokość pomocy regionalnej, jaką może uzyskać przedsiębiorca,zależna jest od:   

 • lokalizacji inwestycji, 
 • wysokości  nakładów inwestycyjnych lub 
 • kosztów zatrudnienia nowych pracowników
 • wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o zwolnienie podatkowe


Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą regionalną w SSE, czyli kosztami stanowiącymi podstawę obliczenia maksymalnej kwoty zwolnienia podatkowego mogą być:   

koszty nowej inwestycji 

lub 

koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników

Możliwe jest także korzystanie z obu powyższych form pomocy jednocześnie, pod warunkiem że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy dla danej inwestycji,  przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.   

Minimalna wysokość kosztów nowej inwestycji uprawniająca do korzystania z pomocy publicznej w SSE wynosi min. 100 tysięcy EUR.   

Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek VAT oraz akcyzę, poniesione w trakcie obowiązywania zezwolenia w związku z  realizacją inwestycji na terenie strefy na:

 1. Zakup gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania.
 2. Zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych pod warunkiem zaliczenia ich - zgodnie z odrębnymi przepisami - do składników majątku podatnika.
 3. Rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych.
 4. Zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Koszty związane z nabyciem aktywów objętych najmem albo dzierżawą, innych niż grunty, budynki i budowle, uwzględnia się jedynie w przypadku, gdy najem albo dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z chwilą upływu okresu najmu albo dzierżawy.


Środki trwałe nabyte przez przedsiębiorcę innego niż mały i średni powinny być nowe.    

Do kosztów nowej inwestycji w SSE mogą być także zaliczone koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników (dwuletnie koszty płacy brutto, powiększone o obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia pracowników).   

 

Mapa pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 

Dopuszczalną wysokość pomocy dla każdego regionu Polski określa mapa pomocy regionalnej. 

Od 1 lipca 2014 r. w Polsce obowiązuje nowa mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020. Więcej Informacji nt. intensywności regionalnej pomocy publicznej można uzyskać na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Podstrefa Kielce

W Kielcach funkcjonuje podstrefa Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, którą zarządza Kielecki Park Technologiczny.  

Więcej informacji na stronie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice ->> www.sse.com.pl

Inwestuj w Kielcach