Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce prywatności Zamknij okno
PL EN IT
+48 41 36 76 571

Fundusze Unii Europejskiej

Unia Europejska zgodnie z celami wyznaczonymi w strategii Europa 2020 wspiera rozwój gospodarczy krajów członkowskich, za pośrednictwem pięciu głównych funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

W obecnym okresie programowania (lata 2014 - 2020) Unia przeznaczyła 960 mld Euro, z czego 82.5 mld Euro trafiło do Polski. W obecnym budżecie priorytetowo został potraktowany wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność. Dla przedsiębiorców, start-upów, osób młodych i kreatywnych przygotowano szereg możliwości wsparcia, zapewnionego poprzez finansowane z funduszy krajowe programy operacyjne:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)
Inteligentny Rozwój jest programem jednofunduszowym, finansowanym w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Skierowany jest do:
 • przedsiębiorstw (w szczególności MŚP, start-upów),
 • jednostek naukowych, konsorcjów przedsiębiorstw
 • instytucji otoczenia biznesu.
Realizacja programu oparta jest na osiach priorytetowych:
 • wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
 • wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
 • zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji
 • wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
 • zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
 • rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW)
Program ten obejmuje 5 województw Polski Wschodniej: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko - mazurskie. Działania w programie mają na celu poprawę pozycji konkurencyjnej Polski Wschodniej poprzez stymulowanie rozwoju gospodarczego, w tym podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki oraz rozwoju rynków pracy w makroregionie.
Środki programu POPW przeznaczone zostały na wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, tworzenie i rozwój start-upów, internacjonalizację MŚP oraz na inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej; a w szczególności:
 • przedsiębiorstw typu startup,
 • MŚP,
 • ośrodków innowacji, animatorów Platform startowych,
 • jst
 • PKP PLK S.A.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC)
Kierowany jest w stronę technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT), przede wszystkim do tworzenia sieci szerokopasmowych i rozwoju e-usług publicznych. Zapewnienie nowego masowego dostępu do szerokopasmowego Internetu, podniesienie kompetencji cyfrowych różnych grup społecznych by nie tworzyć wykluczenia cyfrowego.
Program Polska Cyfrowa umożliwia finansowanie inicjatyw przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne w dziedzinie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowych do szybkiego Internetu. Wsparcie mogą uzyskać firmy  zainteresowane projektami e-administracji we współpracy z samorządami i administracją rządową.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) Celem programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku, a także sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Program będzie w sposób szczególny promował miasta przeznaczając im środki finansowe w obszarze transportu oraz podniesienia efektywności energetycznej. Wsparciem obejmuje:
 • jst
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • administrację publiczną,
 • służby publiczne inne niż administracja,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje kultury, nauki i edukacji,
 • duże przedsiębiorstwa,
 • mśp
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe.
Do przedsiębiorców skierowana jest głównie priorytet pn. 'Zmniejszenie emisyjności gospodarki', w ramach działań poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach(...); oraz rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER)

W ramach programu POWER przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania środków np. na podwyższenie kompetencji kadr. Osie 'Osoby młode na rynku pracy' i 'Poprawa efektywności wybranych polityk publicznych' przewidują mechanizmy wsparcia i promocji zatrudnienia oraz na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 
Regionalne Programy Operacyjne (RPO)
Głównym celem jest zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych, w oparciu o strategie rozwoju województw, z naciskiem na regionalne strategie inteligentnej specjalizacji.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ma na celu zdynamizowanie rozwoju gospodarki województwa, w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne i wzrost poziomu kapitału społecznego.
Polityka rozwoju regionu koncentruje się na wzmacnianiu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionalnej oraz budowaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw, obejmując obszary takie jak:
 • B+R,
 • przedsiębiorczość,
 • zasobooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę,
 • inkluzję społeczną osób wykluczonych,
 • redukcję bezrobocia,
 • podniesienia jakości świadczonych usług społecznych i publicznych,
 • nowoczesną komunikację
 • rynek pracy,
 • włączenie społeczne,
 • rozwój edukacji.
 
Unia przeznacza w latach 2014–2020 specjalne środki na nowe programy dające dodatkowe wsparcie w różnych obszarach:
 • Program Horyzont 2020 ma stymulować prowadzenie prac badawczych na najwyższym poziomie, wspierać współpracę międzynarodową, innowacyjne przedsiębiorstwa itp. (80 mld euro),
 • Program COSME ma ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do rynków na terenie Wspólnoty i poza nią, a także ma zapewnić łatwiejszy dostęp do finansowania poprzez gwarancje kredytowe i kapitał (2,3 mld euro),
 • Program „Łącząc Europę” będzie najważniejszym instrumentem finansującym strategiczne inwestycje w infrastrukturę w zakresie budowy dróg, linii kolejowych, sieci energetycznych, a także rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (33 mld euro)
 • Program Erasmus+ ma ułatwić pobyt młodych ludzi na stażach za granicą, co w rezultacie przyniesie poprawę ich umiejętności i zwiększy szansę na zatrudnienie (15 mld euro),
 • Program Kreatywna Europa więcej środków otrzyma europejska kultura, kino, telewizja, muzyka, literatura, teatr, dziedzictwo kulturowe i inne powiązane dziedziny (1,5 mld euro).
Portal informacyjny funduszy europejskich tutaj.
Inwestuj w Kielcach