Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce prywatności Zamknij okno
PL EN IT
+48 41 36 76 571

Dla firm

20130823_wlasny_biznes_zaloz_firme_2

8 kroków do własnej firmy   

W 2011 roku zaczęła działać Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która ułatwiła rejestrację przez Internet firm i spółek osób fizycznych oraz wyszukiwanie informacji o podmiotach gospodarczych. 

Krok 1.  Internetowy wpis do CEIDG   

Na stronie www.ceidg.gov.pl (również: fima.gov.pl) startujący przedsiębiorca powinien wypełnić e-formularz CEIDG, który jest jednocześnie wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (numer REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym do Urzędu Skarbowego (nadanie lub wskazanie numeru NIP i wybór formy opodatkowania), zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych do ZUS oraz złożeniem oświadczenia o wyborze formy opodatkowania. Za pomocą tego samego wniosku zgłasza się również wszelkie zmiany istotne dla prowadzenia działalności w ciągu 7 dni od zaistnienia.   

W przypadku spółki cywilnej – każdy ze wspólników musi osobno złożyć wniosek CEIDG.   

Krok 2.  Urząd Skarbowy   

Nasz osobisty NIP w momencie powstania firmy jest NIP-em firmy. Jeżeli dotąd nie posiadało się NIP-u, to zostaje on nadany podczas realizacji wniosku CEIDG. Każdy wpis powinien pojawić się w CEIDG najpóźniej w 3 dni od podpisania wniosku, a najczęściej już następnego dnia.   

Jeśli zakładamy spółkę, należy w Urzędzie złożyć druk NIP-2 oraz NIP D.   

Należy zdecydować, czy zamierza się być podatnikiem VAT. Rejestracja do podatku VAT odbywa się poprzez złożenie formularza VAT-R oraz uiszczenie opłaty skarbowej.   

Podatek VAT płaci się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności (w odróżnieniu od podatku dochodowego, który wpłaca się do urzędu właściwego ze względu na adres zamieszkania).    

Lista urzędów skarbowych dostępna na stronie: 

http://www.pit.pl/urzedyskarbowe/.   

Krok 3.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych   

Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia deklaracji do odpowiednich typów ubezpieczeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Pojawia się wówczas obowiązek płacenia składek ZUS zarówno za przedsiębiorcę, jak i za jego pracowników. Jeżeli firma korzysta z usług biura rachunkowego, biuro może złożyć wszelkie dokumenty w imieniu firmy.    

Krok 4.  Pieczątka  

Nie istnieje żaden wymóg prawny wyrobienia pieczęci firmowej, jednak jej posiadanie często okazuje się przydatne – niektóre banki mogą odmówić założenia konta firmowego, jeśli nie posiada się pieczątki firmowej.   

Na pieczęci najlepiej umieścić następujące informacje: 

 • pełna nazwa firmy (wraz z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy),
 • adres siedziby,
 • telefon/faks,
 • REGON,
 • NIP.  

Krok 5.  Konto bankowe                 

Nie istnieje obowiązek używania konta firmowego przy każdej transakcji związanej z prowadzoną działalnością – można używać również prywatnego konta bądź też płacić gotówką. Używanie konta firmowego jest konieczne w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15 000 euro – bez względu na liczbę płatności. Zalecenie to wynika z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.   

Po założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować Urząd Skarbowy oraz ZUS wypełniając wniosek aktualizacyjny CEIDG.   

Wybierając się do banku należy przygotować:

 • dowód osobisty
 • wpis do ewidencji działalności (wydruk z systemu CEIDG)
 • dokument nadający numer NIP i  REGON
 • umowa spółki (jeśli dotyczy)
 • pieczątkę (zazwyczaj).

Krok 6.  Zgłoszenie rozpoczęcia działalności do Państwowej Inspekcji Sanitarnej   

Jeżeli planowana działalność przewiduje sprzedaż artykułów spożywczych, prowadzenie pubu, restauracji lub innego obiektu gastronomicznego, to należy dokonać jej pisemnego zgłoszenia w terminie 30 dni do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.   

Państwowy inspektor sanitarny powinien zostać poinformowany o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach, ul. Skibińskiego 4).   

Krok 7.  Zawiadomienie Inspektora Pracy   

Pracodawca rozpoczynający działalność jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie Inspektora Pracy (Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4) o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności, zwłaszcza w przypadku zmiany technologii lub profilu produkcji.   

Krok 8. Koncesje, działalność regulowana, licencje   

Obowiązek uzyskania koncesji i zezwoleń obejmuje 7 obszarów działalności gospodarczej:

 1. Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych.
 2. Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 3. Wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią.
 4. Ochrona osób i mienia.
 5. Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.
 6. Przewozy lotnicze.
 7. Prowadzenie kasyna gry.  

Koncesji udziela minister właściwy ze względu na rodzaj działalności.   

Niektóre działalności wymagają również wpisu do rejestru działalności regulowanej. Natomiast  licencji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego i drogowego.   

Obcokrajowcy   

Obcokrajowcy zakładają firmę na takich samych zasadach jak obywatele RP i we wszystkich formach przyjętych w polskim prawie, co gwarantuje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Swoboda ta dotyczy osób z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), obywateli innych państw posiadających zezwolenie na osiedlenie na terytorium Polski, zgodę na pobyt tolerowany, osób posiadających status uchodźcy, a także korzystających z ochrony czasowej na terytorium naszego kraju.    

Osoby nie spełniające wymienionych kryteriów mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce jedynie w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej bądź spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.     

Inwestuj w Kielcach